Co musisz wiedzieć

Kto może zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia kandydaci na kwalifikowanego pracownika ochrony ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony muszą sprostać następującym wymaganiom:

 • ukończone 21 lat,
 • obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność oraz brak toczących się postępowań karnych w sprawie o przestępstwo umyślne,
 • nienaganna opinia wydana przez komendanta policji (powiatowego, rejonowego lub miejskiego – właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
  zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła,
 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu,
 • dyplom technika ochrony fizycznej, dyplomem lub świadectwem odpowiedniej uczelni, szkoły oficerskiej lub podoficerskiej.

W naszym ośrodku szkoleniowym po ukończeniu kursu kwalifikowanego pracownika ochrony wydajemy zaświadczenie, które jest niezbędne do uzyskania wpisu na listę. Z naszymi doświadczonymi instruktorami i prawnikami nauczysz się wszystkiego, co potrzebne w pracy w ochronie.

Kto może ubiegać się o wydanie licencji detektywa?

Ustawa z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych nakłada na kandydatów na detektywów pewne ograniczenia. Zgodnie z przepisami, o uzyskanie licencji detektywa ubiegać się może wyłącznie osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • ukończyła liceum ogólnokształcące lub szkołę branżową,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wobec której nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w okresie ostatnich 5 lat nie była zwolniona dyscyplinarnie z pracy w policji, straży granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiady, wojsku, prokuraturze, sądzie ani żadnym innym organie lub urzędzie administracji publiczne,
 • ma pozytywną opinię komendanta policji właściwego dla miejsca zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez policję,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywa stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • ma zaświadczenie potwierdzające odbycie niezbędnych szkoleń z zakresu ochrony informacji i danych osobowych, przepisów dotyczących pracy detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Pamiętaj, że stosowne zaświadczenie otrzymasz po ukończeniu kursu detektywistycznego w Ośrodku Szkolenia Pracowników Ochrony i Detektywów.

Ucz się od specjalistów

Oferujemy zajęcia prowadzone przez:

 • emerytowanych oficerów policji (w tym byłych pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie),
 • prawników,
 • instruktorów strzelectwa,
 • instruktorów sportów walki,
 • ratowników medycznych.

To mieszanka teorii i praktyki, z którą kompleksowo przygotujesz się na każdą sytuację.
Zapraszamy